راهنمایان تور (تورلیدر)

امین موسوی (تور لیدر)

 امین موسوی راهنمای تور برتر کشوری و راهنمای تور سایت جامع کلیبر
معرفی: اینجانب امین موسوی در سال 88 در یکی از آموزشگاههای مربوطه سازمان گردشگری دوره های ایرانگردی و جهانگردی را گذارندم و زیر نظر استادان مجربی از جمله استاد بهروز خامه چی تاریخ دان معروف اکشور و رئیس موزه آذربایجان خانم صریرای و استاد مکائیل نظری که نقش مهمی را در شناساندن جاهای دیدنی استان را دارد بهره برده ام

ادامه مطلب ...