پيشگيري از خطرات كوهستان

از غلطاندن سنگها به پايين جدا خودداري كنيم. هميشه مسيرهايي را براي صعود انتخاب كنيم كه در خور توان و امكانات ما باشد.

پيش بيني هاي لازم را قبل از اجراي برنامه كوهنوردي انجام دهيم.در صورت برخورد با هواي توفاني به سرعت ارتفاعات را ترك كنيم.در صورت ابتلا به بيماريهاي قلبي و ريوي بدون مشورت پزشك از صعود به ارتفاعات خودداري كنيم.آرامش كوهستان را بهم نزنيم.سروصدا راه نيندازيم، كم حرف بزنيم و بيشتر ببينيم و بيانديشيم، هيچگاه ندويم، همواره آرام حركت كنيم و در خوردن و آشاميدن زياده روي نكنيم. مسيري را كه مي خواهيم طي كنيم به آشنايان، دوستان و مسئولان پاسگاهها اطلاع دهيم. براي مواقع ضروري و پيش بيني نشده، هميشه بايد نيرو و انرژي ذخيره داشته باشيم. گاهي توقف در يك برنامه خود مي تواند آغازي براي يك پيروزي بزرگ باشد. در همه برنامه ها نمي توان راه به قله برد و موفق بود.بلكه گاهي پشت به قله كردن و رو به دره آوردن، خود نياز به شهامت و شجاعت و گذشت دارد.

آنچه مهم است شخصيت و ظرفيت زنده ماندن در موقعيتهاي خطير است.هيچيك از لحظات و نقاط كوهنوردي قابل پيش بيني نيست، تنها ما مي توانيم ارتفاع يا ميزان سختي يك مسير را در نظر بگيريم. نكته اصلي نحوه رويارويي با خطر است. خطر هر چقدر كه بزرگتر باشد تصميم گيري صحيح دشوارتر است. تنها كساني كه درست تصميم مي گيرند مي توانند جان سالم بدر ببرند.كوهستان خالي از خطر نيست.با آموزش، تمرين، احتياط، خودداري از غرور بي جا و برنامه ريزي صحيح، امكان بروز حادثه را به حداقل برسانيم. در برنامه ها هميشه به اندازه توانايي خود صعود كنيم. زمان را هميشه در نظر داشته باشيم. قبل از دير شدن سرازير شويم. هميشه بخاطر داشته باشيم در طبيعت زيبا و بزرگ، ما ضعيف ترين موجود هستيم.هيچوقت تنها به كوه نرويم، بخصوص در مسيرهاي ناشناس و پرت افتاده هرگز نبايد با منم زدن و غرور بي جا خود و ديگران را با خطرات مواجه كنيم. راه ميان بر،(بيراهه) مشكل تر و همراه خطر و حادثه است. بخصوص در بازگشت سعي كنيم به بيراهه نرويم. در كوه هميشه با احتياط حركت كنيم. مواظب باشيم سنگي را به پايين نغلتانيم. در كوه زمان را به خوبي براي صعود، فرود، استراحت، تماشا كردن، ديدن و فكر كردن تقسيم كنيم.